Algemene voorwaarden Vocarius Advocaten

Artikel 1 Opdracht en toepasselijkheid algemene voorwaarden
a.De maatschap Vocarius Advocaten is een kostenmaatschap tussen Advocatenkantoor Schabos B.V. en Studio Legale, die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk, in het bijzonder het beroep van advocaat, uitoefenen.
b.Deze algemene voorwaarden zijn van toepasssing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten die door de opdrachtgever worden verstrekt aan Advocatenkantoor Schabos B.V. of Studio Legale.
c.Overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend aangegaan tussen opdrachtgever enerzijds en Advocatenkantoor Schabos B.V. anderzijds of tussen opdrachtgever enerzijds en Studio Legale anderzijds. Er worden geen opdrachten aanvaard door Vocarius Advocaten en/of beide genoemde ondernemingen tezamen. Advocatenkantoor Schabos B.V. en Studio Legale worden hierna afzonderlijk als ‘opdrachtnemer’ aangeduid, waarmee wordt bedoeld de onderneming die de betreffende overeenkomst van opdracht met opdrachtgever aangaat c.q. is aangegaan.
d.Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van opdrachtnemer hebben verlaten.
e.De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
a.Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b.De opdrachtgever dient alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig door opdrachtnemer zijn ontvangen, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c.De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
d.Opdrachtnemer voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
e.Het staat opdrachtnemer vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht, waarvan de kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Opdrachtnemer is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de opdracht door die derden betreft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
f.De uitvoering van de opdracht geschiedt uitdrukkelijk ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde derden tegen vorderingen van derden, die verband houden met de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, en de kosten van verweer terzake die vorderingen.

Artikel 3 Honorarium
a.Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, vermeerderd BTW en 6% kantoorkosten. Kosten van derden (verschotten), reiskosten en dergelijke worden doorbelast.
b.Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
c.Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
d.In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.


Artikel 4 Betaling
a.Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd en kunnen de werkzaamheden worden opgeschort.
b.Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van opdrachtnemer gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
c.Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, doch ten minste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-. Opdrachtgever is voorts de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, die niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten die aan opdrachtnemer worden toegewezen. Verrichte betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten en daarna op de oudst openstaande bedragen.
d.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opgeschorte werkzaamheden.

Artikel 5 Stichting Beheer Derdengelden en verrekening
Opdrachtnemer zal bedragen ten behoeve van opdrachtgever laten ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden Vocarius Advocaten, met rekeningnummer NL03RABO 0139 5439 10. Opdrachtnemer bevordert dat aan opdrachtgever toekomende bedragen zo snel mogelijk worden doorbetaald. Door het verstrekken van een opdracht verleent opdrachtgever reeds nu toestemming de door opdrachtnemer en/of Stichting Beheer Derdengelden Vocarius Advocaten ten behoeve van opdrachtgever ontvangen bedragen, te verrekenen met bedragen die opdrachtgever op basis van ontvangen declaraties aan opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel 6 Intellectuele eigendom
Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan om de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken (zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen en processtukken) te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
a.Indien bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder een nalaten, niet tijdig of niet volledig uitvoerenwordt begrepen – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag die onder de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag dat onder die verzekering in dat geval als eigen risico geldt. Het verzekerd bedrag onder deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer is EUR 1.000.000 per aanspraak.
b.Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak in het kwartaal waarin de onder artikel 7 lid a genoemde gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
c.Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever- of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheids-verzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
d.Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Opdrachtnemer gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van opdrachtgevers de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheids-beperking mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden.
e.Alle aanspraken vervallen indien deze niet schriftelijk en onderbouwd zijn ingediend bij opdrachtnemer binnen zes maanden nadat de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak wordt gebaseerd, bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn.

Artikel 8 Archief
Opdrachtnemer bewaart ieder dossier na beëindiging van de werkzaamheden gedurende 10 jaar, waarna het opdrachtnemer vrij staat het dossier te vernietigen.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mocht ontstaan, kennis te nemen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking

Als u nog vragen heeft over onze diensten of u wilt graag een afspraak maken, dan kunt u tijdens kantooruren te allen tijden telefonisch contact opnemen of u stuurt een bericht via ons contactformulier.