Blog Vocarius Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van ons laatst geplaatste nieuws.

Loonstop zieke werknemer

In geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, rust op zowel werknemer als werkgever de verplichting tot re-integratie. Indien de werknemer geschikt is om bijvoorbeeld 3 dagen per week gedurende 2 uur per dag passende arbeid te verrichten en hij weigert zonder deugdelijke grond deze re-integratiewerkzaamheden te verrichten, dan mag de werkgever de loondoorbetaling stopzetten. In de rechtspraak heeft veel discussie plaatsgevonden over de vraag of het loon mag worden stopgezet voor de volledige arbeidsduur of enkel over de uren dat de werknemer arbeid kon verrichten.

In 2013 hebben twee Gerechtshoven (Arnhem-Leeuwarden en Den Bosch) op exact dezelfde dag hierover geoordeeld. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was van mening dat een volledige loonstop mag worden doorgevoerd, anders zou de prikkel tot nakoming ieder effect verliezen. Wel werd daarbij opgemerkt dat een volledige loonstop onder bepaalde omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. Zoals hiervoor aangegeven, heeft het Gerechtshof Den Bosch diezelfde dag het tegenovergestelde geoordeeld. Dit Hof was van oordeel dat alleen onder bijzondere omstandigheden een volledige loonstop is toegestaan.

Op 6 juni 2014 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gecreëerd in deze discussie. De Hoge Raad kiest voor de lijn van het Hof Arnhem-Leeuwarden. De Hoge Raad oordeelde namelijk als volgt:

Hoofdregel is dat een volledige loonstop kan worden doorgevoerd. De aanspraak op het loon komt in zijn geheel te vervallen, dus ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.

In de praktijk zie ik nog wel eens dat werkgevers het loon enkel stopzetten over de uren waarin de werknemer passende arbeid zou moeten verrichten. Dat is dus niet nodig. In beginsel mag het loon worden stopgezet over het volledige loon. Enkel wanneer zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, kan een volledige loonstop in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Overigens is een loonstop alleen toegestaan nadat een werknemer hiervoor eerst door de werkgever is gewaarschuwd. De reden hiervan is dat een werknemer zo snel mogelijk duidelijkheid moet hebben over het recht op loon, zodat deze tijdig maatregelen kan treffen. Wanneer een schriftelijke vooraankondiging van de loonstop ontbreekt, kan de werkgever geen beroep doen op stopzetting van de loondoorbetaling. Dit geldt overigens ook voor loonopschorting.

Mocht u over het vorenstaande nog vragen hebben of willen weten wanneer een loonstop dan wel een loonopschorting kan worden doorgevoerd, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.


« terug naar overzicht
: mr. Femke Schabos
: 12 september 2018