Blog Vocarius Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van ons laatst geplaatste nieuws.

De zak van Sinterklaas

DE ZAK VAN SINTERKLAAS!

Vandaag, 18 november 2017, zal Sinterklaas met zijn pieten Nederland weer aandoen. Reden om weer veelvuldig te dichten en te rijmen. Hoewel een gedicht best scherp mag zijn, is het niet geoorloofd om in een gedicht een collega of werkgever eens lekker te schofferen.

In een arbeidszaak uit 2010 deed zich het volgende voor. Mevrouw X was werkzaam bij KLM toen zij tijdens een vlucht van 6 op 7 december 2008 door de copiloot op de volgende manier werd toegesproken:
"Moest jij niet al met Sinterklaas terug in Spanje zijn?"

Hierop heeft werkneemster X een klacht ingediend tegen deze copiloot, omdat zij zich gediscrimineerd voelde. KLM wilde haar, voordat zij deze klacht tegen haar collega had ingediend, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wilde aanbieden, maar was daartoe na het incident niet meer bereid. Als reden voerde KLM aan dat mevrouw X niet bereid zou zijn tot enige zelfkritiek en zelfreflectie. Uiteindelijk heeft KLM zelfs de Kantonrechter verzocht de tijdelijke arbeidsovereenkomst met deze stewardess tussentijds te ontbinden. De arbeidsovereenkomst is ontbonden, maar enkel en alleen omdat de Kantonrechter (dat was in 2010 nog mogelijk) partijen niet langer tot elkaar wilde veroordelen omdat er sprake was van een dusdanig verstoorde arbeidsrelatie dat ontbinding volgens de Kantonrechter de enige uitweg was. De stewardess kreeg vanwege de ontbinding wel een ontslagvergoeding toegewezen, maar vanwege het korte dienstverband bedroeg dit slechts een magere € 4.500,00 bruto.

Mensen die als Sinterklaas en pieten feestjes willen opleuken, moeten ook oppassen. In 2007 moest de Kantonrechter zich buigen over de vraag of er al dan niet sprake was van wanprestatie van een hulp-sinterklaas en zijn pieten. Een evenementenbureau had een sinterklaasverhuurbedrijf de opdracht gegeven een vijftal optredens te verzorgen voor haar cliënten. Nadat het feestje had plaatsgevonden werd het sinterklaasverhuurbedrijf aangesproken door het evenementenbureau wegens wanprestatie. Wat was er voorgevallen?

Voorafgaand zou tussen partijen de afspraak zijn gemaakt om niet te strooien in verband met de marmeren vloer. Tijdens het feestje werd er wel gestrooid en moesten de kinderen van Sinterklaas zelfs leren strooien, en wel dusdanig dat ze op een gegeven moment aangemoedigd werden om zo hard mogelijk recht tegen het (kinder)publiek aan te gooien. Ook had Sinterklaas geen adequate actie ondernomen om een meisje te troosten dat in tranen was toen ze bij Sinterklaas werd geroepen. Verder vond het evenementenbureau dat de Sinterklaas erg dominant aanwezig was; hij kwam veel te streng over en was ook vrij kortaf tegen de kinderen. Het toppunt van de middag was volgens het evenementenbureau, dat er zich een situatie voordeed waarbij een vader naar voren moest komen en een juten zak over zijn hoofd kreeg. Een actie die naar de mening van het evenementenbureau voor kinderen zeer ongepast is. Deze voorgaande gebeurtenissen was voor het evenementenbureau dan ook reden de factuur van het sinterklaasver-huurbedrijf niet te betalen en de overeenkomst te ontbinden op grond van wanprestatie.

Wat vond de Rechter hiervan?
De Kantonrechter stelt voorop dat de acteurs van het sinterklaasver-huurbedrijf bij de invulling van hun rollen een ruime mate van (artistieke) vrijheid toekomt.

"Cruciaal is dat zij zich hebben in te spannen om als redelijk bekwaam acteur voor de kinderen die het aangaat een herkenbare Sinterklaas en zwarte piet te vertolken. Dit uitgangspunt brengt onder meer mee dat de rollen door verschillende acteurs op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven zonder dat de geloofwaardigheid van Sinterklaas en zwarte piet in het gedrang komt.
Dat er één daarbij de voorkeur geeft aan de vertolking van Bram van der Vlugt en de andere aan die van de vader van Toon Hermans doet daaraan niet af. Dat is een kwestie van smaak die hier niet ter discussie staat.

De grenzen van vrijheid van acteurs worden verder bepaald door de in acht te nemen goede zeden, de maatschappelijke zorgvuldigheid en de al dan niet nader omschreven contractuele verplichting van de acteurs c.q. hun opdrachtgevers om Sinterklaas en zwarte piet – en niet de Kerstman – neer te zetten. Deze grenzen zijn in casu niet overschreden. Zo staat het Sinterklaas – solidair met de kinderen en wat minder met vader en moeder – soms vrij om de kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen te doen die ze thuis met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet mogen, zoals het strooien en gooien met snoep. In dat kader past – daar gelaten of de desbetreffende scene een cultureel hoogtepunt was – heel goed dat een stoute vader in de zak van Sinterklaas wordt gestopt.

De Kantonrechter sluit vervolgens af met de volgende overweging: ‘Dat is uiteraard anders indien deze acties reëel gevaar opleveren of wanneer het contract van partijen dat verbiedt. In dit geval is evenwel gesteld noch gebleken dat dergelijk gevaar zich concreet heeft gemanifesteerd. Bovendien kent het contract ter zake geen verbod."


Kortom, de Kantonrechter heeft geoordeeld dat het sinterklaasverhuurbedrijf niet te kort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen. De conclusie is dus dat (hulp)sinterklazen en de pieten een behoorlijke mate van vrijheid hebben bij het invulling geven aan hun rollen.

Wij wensen alle klazen en pieten een heel gezellige tijd toe en mocht er toch ergens een 'zak' gegeven moeten worden de komende tijd, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Vocarius advocaten.


« terug naar overzicht
: Femke Schabos
: 18 november 2017